Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Komparacija tradicionalnog i Montesori programaTRADICIONALNI PRISTUP

MONTESORI PRISTUP

Dominantna uloga nastavnika, nastavnog plana i programa Dete ima centralnu ulogu u nastavnom procesu
Homogene grupe učenika Heterogene grupe dece
Prioritet je realizacija nastavnih sadržaja Poštovanja dečijeg interesovanja i tempa učenja
Dominanatna uloga udžbenika Praktičan rad i neposredno iskustvo
Rascepkanost naučnih disciplina na predmete Kosmičko obrazovanje - gde je detetu svet predstavljen u celini
Motivacija nastavnikom, tj. spoljašnjom motivacijom i ocenom Motivacija ličnim razvojem i procesom sazrevanja
Nastavnik kontroliše Materijal sa kontrolom greške
Podučavanje Iskustveno učenje
Rad sa celom grupom, frontana nastava Individualizovan, individualni i grupni rad
Nastavnik je u središtu i dominira Nastavnik je posmatrač i usmerava učenika
" Raspored aktivnosti " je unapred zadat " Raspored aktivnosti " je podložan promenama
Određena mesta rada za stolom Sloboda kretanja u odnosu na aktivnosti
Nastavnik disciplinuje Samodisciplina
Nastavnik pomaže Uzajamno pomaganje među decom