Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Individualizovani radIndividualizovani rad sa učenicima predstavlja kompatibilan i komplementaran sa diferencijacijom didaktički princip kroz koji se u nastavi ostvaruju nastavni ciljevi, sadržaji, metode, odnosi i pomoć svakom učeniku pojedinačno. Kroz individualizovani rad učeniku se omogućava da relativno samostalno i samoinicijativno uči, da razvija sopstveno stvaralačko mišljenje, priznaje se originalnost njegove ličnosti i potpomažu njegove želje i potrebe .


Individualizovati nastavu znači orijentisati se na realne tipove učenika, uzimati u obzir realne razlike među njima, usklađivati i varirati metode i postupke pedagoškog delovanja prema tim razlikama, pomoći učenicima da napreduju prema vlastitom tempu i mogućnostima.


Razlike među učnicima odnose se na opšte sposobnosti, brzinu napredovanja, interesovanja, motivaciju, stavove, ali takođe i na posebne, specijale sposobnosti.

Individualizacija nastave je, u stvari, prilagođavanje didaktičkih aktivnosti učenicima, vodeći računa o njihovim individualnim osobenostima, što zapravo znači podsticati aktivnosti pojedinaca na putu njihovog razvoja. Individualizacijom se nastoje ostvariti mogućnosti u razvoju svakog učenika.


U "tradicionalnom" pristupu učenicima u nastavi imamo situaciju u kojoj je, usled mnogih faktora kao što su predmetno-razredno-časovna organizacija rada škole, prevelik broj učenika u odeljenju, jedinstven plan i program nastave i slično, rad nastavnika prilično ujednačen i prilagođen sposobnostima i potrebama takozvanog "prosečnog" deteta. Svi ostali učenici koji se nalaze ispod ili iznad proseka ostaju po strani – njihovo aktivno učestvovanje u nastavi otežano je njima neprilagođenom nastavom. Sve što se radi u "tradicionalnoj" školi u znaku je prosečnog učenika.


Kako mi smatramo da "prosečno" dete ne postoji, rad baziramo na individualizovanom vaspitnoobrazovnom pristupu koji se zasniva na individualnim razlikama među pojedincima i usklađuje se sa svim osobenostima koje dete unosi u vaspitnoobrazovnu situaciju.


Individualizovano pristupanje sadrži takvo planiranje, organizaciju i realizovanje nastavnog programa i celokupne vaspitnoobrazovne delatnosti, koji uvažavaju interesovanja, potrebe i mogućnosti svakog učenika, maksimalno razvijaju njihove snage i sposobnosti i obezbedjuju uslove za stvaralačko uključivanje u nastavni proces.

Prednosti koje pruža uvođenje individualizovanog pristupa u nastavu:


 • povećanje efikasnosti ukupnog nastavnog procesa
 • povećanje efikasnosti učenja svakog pojedinačnog deteta u odeljenju, kao i bolji celokupni razvoj deteta – izražavanje i razvijanje originalnosti i kreativnosti
 • unapređenje kreativnosti nastavnika u pripremi, organizaciji i realizaciji nastavnog procesa i mogućnost za oslobađanje od rutinskog i šabloniziranog pristupa nastavi
 • unapređivanje principa tolerancije i pravičnosti u razredu
 • osposobljavanje dece da prihvataju različitosti koje postoje među ljudima
 • razvoj poželjnih socijalnih veština kod dece, obogaćivanje načina komuniciranja, poštovanje prava drugih
 • uravnoteženiji odnos između potreba pojedinca i potreba grupe
 • razvijanje svesti kod nastavnika i učenika da su zajednički graditelji znanja, a ne davaoci i primaoci znanja
 • povezivanje učenika sa nastavnim planom i programom, jer upućuje nastavnika na odabir onih oblasti koje učenik treba da savlada, i na one delove i obim koje je učenik u stanju da savlada
 • obezbeđivanje kvalitetnijih i opsežnijih povratnih informacija učeniku od strane nastavnika, što pozitivno utiče na motivisanost učenika za dalje učenje
 • obezbeđivanje povratnih informacija nastavniku od strane učenika, koje nastavnik koristi za evaluaciju rada i dalje planiranje

Individualizovan pristup učeniku vodi, u krajnjem cilju, ka stvaranju osećaja kod učenika da je poštovan kao ličnost, da je kompetentan i uspešan, što povećava samopouzdanje i samopoštovanje kod učenika, čime njegovo iskustvo vezano za učenje i stav prema učenju postaje pozitivan i stvara se želja za permanentnim obrazovanjem, a to bi bio jedan od najvrednijih ciljeva školovanja i izgrađivanja ličnosti.