Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

ProgramCilj našeg rada je programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi dete koje je samostalno, sigurano, vaspitano dete, koje je puno poštovanja i prema sebi i prema drugima.Kako to postižemo?


Tako što se kod nas proces učenja odvija pomoću posebno izgrađenih didaktičkih materijala koji pomažu usvajanju pojmova iz oblasti matamatike, jezika, prirodnih nauka i iz oblasti samog životnog konteksta, na samom materijalu postoji kontrola greške koja vodi stalnom usavršavanju. Zahvaljujući naizgled ovom jednostavnom didaktičkom materijalu, kod dece koja ga savladavaju i rade sa njim razvija se induktivni način mišljenja koji pomaže u daljem školovanju i životu uopšte.U ovom procesu neizostavni deo je posebno pripremljen edukativni prostor i edukovan Montesori vaspitač.Koji je naš oblik rada?


U našem vrtiću se radi grupno, inadividualizovano i individualno, preciznije rečeno, svako dete se prati posebno, pažljivo se prati njegovo napredovanje a sam napredak se meri u odnosu na samo dete a ne na decu iz grupe. Detetu se pristupa shodno njegovim mogućnostima i potrebama, kada se kaže potrebe prevashodno se misli na momenat detetove pažnje, tj. ono čime je dete preokupirano i šta ga u datom momentu interesuje, to je polazni momenat u radu, na koji se nadovezuju ostale aktivnosti. Bitno je motivisati dete da se angažuje u procesu usvajanja pojmova i znanja i kada se to postigne mi smo ostvarili naš osnovni cilj, a on je „pomozi mi da uradim sam"- što je osnova Montesori obrazovnog pristupa.