Menu

Saradnja sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima

Porodica je primarni vaspitač deteta i iskustva iz porodice neprocenjiva su za ostvarivanje detetove dobrobiti. Roditelji i zaposleni imaju iste zadatke - da slušaju “stotinu dečijih jezika”, budu spremni da pruže podršku, ali i nauče da tiho posmatraju kada dete pronađe sve što mu je potrebno. Sledeći ideju o važnosti istinskog uključivanja dece u proces obrazovanja, roditelje smatramo istinskim partnerima, pozvanim i dobrodošlim da pregovaramo, menjamo i razvijamo našu kulturu.

Naše partnerstvo sa porodicom gradimo na principima ravnopravnosti, autentičnosti, demokratičnosti i kompetentnosti.

Naš svet se svakodnevno menja, što pred savremenu porodicu postavlja nove izazove. Važno nam je da pošaljemo jasnu poruku o porodici, zajednici i školi kao integrisanoj celini, zbog čega u našoj školi postoje različiti programi podrške porodici. Razumejući dečji razvoj i roditeljstvo, pronalazimo snage porodice, negujemo i uvažavamo različita porodična iskustva i pregovaramo o stvarima koje su nam svima bitne. Vrednosti i navike naučene u porodici ključne su našim nastavnicima za dalje građenje značenja sa učenicima. Važno nam je da roditelji razumeju ulogu i posao nastavnika zbog čega organizujemo različite aktivnosti u koje se može uključiti čitava porodica. Kvalitetno zajednički provedeno vreme jača veru u naš zajednički cilj i pritom pruža vredne uvide o različitim shvatanjima i uverenjima koje unosimo u pedagoške situacije. Deca žele da vide svoje roditelje i članove porodice kao aktivne partnere zbog čega su domaći zadaci u našoj školi upravo tako organizovani, kroz zajednički rad dece, nastavnika i roditelja. Učenici tako često dobijaju zadatke koji aktiviraju sve članove porodice, kroz igru, istraživanje i stvaralaštvo. Takođe, radionice i projekti osmišljeni su sa ciljem uvažavanja i razvijanja zajedničkih ideja roditelja, dece i školske zajednice.