Posebnim ugovorom zaključenim između roditelja / staratelja i Škole regulišu se školarine, naćin i rokovi plaćanja, kao i međusobne obaveze

Školarina se može platiti u celosti ili na rate, što je regulisano ugovorom koji roditelj / staratelj sklapa sa školom prilikom upisa.

Školarina uključuje sledeće usluge:

  • Sve oblike nastave
  • Sveske i knjige
  • Fizičke aktivnosti

Classes From 1st To 4th Grade

4500€ Year

Classes From 5th To 8th Grade

5500€ Year