Montesori Koraci u Zaustavljanju Vršnjačkog nasilja

Pogledajte koje korake smo preduzeli u cilju zaustavljanja diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Protokol o postupcima u ustanovi kao odgovor na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Prava dece i učenika u Republici Srbiji vrše se u skladu sa Ustavom Republike Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, Krivičnim zakonicima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19), Zakonom o maloletničkim počiniocima krivičnih dela i krivična zaštita maloletnika Br. 85/05), Zakon o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19), Zakonom o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – SAD), Zakon o porodici (“Sl. glasnik RS”, br. 18/05, 72/11 – Ph.D. Law and 6/15), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, Br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), Zakonom o zabrani diskriminacije (“Sl. glasnik RS”, br. 22/09), Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, broj 94/16), Zakonom o posebne mere za sprečavanje izvršenja krivičnih dela protiv seksualnih sloboda nad maloletnim licima (“Sl. glasnik RS”, broj 32/13), Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 6/20), Zakon o studentskom i studentskom standardu (“Sl. br. 18/17, 55/13, 27/18 – dr. zakon i 10/19 – dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) i drugih propisa kojima se u regulišu prava dece i učenika, kao i relevantnih međunarodnih akata ratifikovanih od strane Republike Srbije, kojima se u regulišu prava dece i učenika.

Program zaštite učenika od diskriminacije, nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Program zaštite učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u osnovnim školama “Montesori” definiše mere i aktivnosti koje obezbeđuju razvoj i negovanje pozitivne atmosfere i bezbednog okruženja za učenike i sve zaposlene u školama. Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta (“Sl. glasnik SFRJ – međunarodni sporazumi”, broj 15/90 i “Službeni glasnik SRJ – međunarodni sporazumi”, br. 4/96 i 2/97 – od sada: Konvencija), obavezna da obezbedi ostvarivanje svih dečijih prava, posebno zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, potpunih informacija, pravično postupanje i zaštitu privatnosti, kao i pružanje detetu koje je bilo izloženo nasilju uz podršku fizičkom i psihičkom oporavku i njegova društvena reintegracija. Protokol delovanja u ustanovi kao odgovor na nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje i diskriminaciju (“Sl. glasnik RS” br. 46/2019 i 104/2020) proizlazi iz niza propisa, ispod kojih se utvrđuju prava dece i studenata u Republici Srbiji i vrše se u skladu sa Međunarodnim ugovorima ratifikovanim Ustavom RS, niz pojedinačnih zakona, kao i Zakona o osnovama sistema obrazovanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018- dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i drugi propisi koji regulišu prava dece i učenika.